Laboratorium pomiarowe

Laboratorium wzorcujące Termoprodukt zostało wyodrębnione z firmy PPHU Termoprodukt w 2010r. Ponad 20 letnie doświadczenie w wykonywaniu pomiarów temperatury pozwoliło na stworzenie systemu zarządzania z odpowiednimi procedurami technicznymi, dzięki czemu możemy świadczyć usługi zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Głównym zadaniem laboratorium firmy Termoprodukt jest świadczenie usług wzorcowania następujących urządzeń:

 • termometrów elektronicznych i rejestratorów temperatury,
 • higrometrów, rejestratorów wilgotności i temperatury powietrza,
 • pirometrów.

Aparatura laboratoryjna, okresowo sprawdzana, stanowiąca wyposażenie naszego laboratorium pozwala na wiarygodne sprawdzenie urządzeń w następujących przedziałach:

 • termometry i rejestratory temperatury: -30... +300°C,
 • higrometry, rejestratory wilgotności i temperatury (dla temperatur z zakresu +15 ... +30°C): 20 ... 80%RH,
 • pirometry: +25 ... +350°C.

Dodatkowo nasza firma wykonuje wzorcowania w laboratoriach akredytowanych oraz w Głównym Urzędzie Miar, posiadających szersze zakresy wartości proponowanych przez nas usług wzorcowania.


Laboratorium wykonuje:

 • wzorcowania oraz adiustację przyrządów produkowanych przez firmę Termoprodukt,
 • wzorcowanie przyrządów wykonywanych przez innych producentów.

Urządzenia przez nas wyprodukowane wzorcowane są przy pomocy termometru kontrolnego DTI 1000 nr fabr. 008954-01159 firmy Ametek Jofra Instrument oraz higrometru RHT-15, nr fabr: 011013


Przykładowe świadectwa wystawiane przez naszą firmę i laboratorium akredytowane:


Wzorcowanie, zwane inaczej kalibracją, najprościej rzecz ujmując jest porównaniem wskazań przyrządu pomiarowego (termometru, higrometru, pirometru) ze wskazaniami wzorców, posiadających aktualne świadectwa wydane przez laboratoria akredytowane, odnoszące się do wzorca państwowego, a następnie, na podstawie porównania wyników, wyznaczenie poprawek dla urządzenia poddawanego wzorcowaniu, uwzględniając niepewność pomiaru.

Wzorcowanie wykonywane jest w celu sprawdzenia wskazań przyrządu pomiarowego, określenia jego przydatności do wykonywania pomiarów i poświadczenia, że przyrząd, który był wzorcowany, spełnia postawione mu wymagania.

Wzorcowanie kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania wg określonego wzoru. Sposób wykonywania wzorcowania opisany jest w procedurach będących elementem systemu jakości laboratorium.

Laboratorium, na życzenie klienta, przed dokonaniem wzorcowania przyrządów firmy Termoprodukt, jeśli jest to konieczne, dokonuje adiustacji przyrządów pomiarowych. Jest to działanie mające na celu minimalizację błędów wskazań przyrządów pomiarowych, poprawiające ich dokładność.

Adiustacja dokonywana jest według procedury ustanowionej przez producenta, opartej na budowie urządzenia i jego właściwościach.

Wzorcowanie wymagane jest jako potwierdzenie prawidłowości wskazywanych wartości przez przyrządy pomiarowe. Potwierdzenie to jest szczególnie istotne wszędzie tam, gdzie w grę wchodzi zdrowie i życie ludzi.

Wzorcowane powinny być przyrządy kontrolujące warunki wytwarzania i przechowywania leków, żywności, środków higienicznych i spożywczych, używane w celu:

 • kontroli i monitorowania warunków w lodówkach, cieplarkach, zamrażarkach, komorach klimatycznych, suszarkach, sterylizatorach, piecach, autoklawach,
 • monitorowania temperatury i wilgotności w chłodniach, mroźniach, magazynach do przechowywania żywności, szczepionek i leków,
 • kontroli procesów w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym.

Wzorcowania przyrządów pomiarowych wymagają takie systemy, jak:

 • GMP Dobra Praktyka Produkcyjna,
 • GHP Dobra Praktyka Higieniczna,
 • HACCP System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli.

Wzorcowanie ustala zależność między wzorcem wielkości mierzonej (temperatury, wilgotności, itd.) a przyrządem pomiarowym. Żeby przyrząd pomiarowy jak najlepiej pełnił swoją funkcję, ważne jest, żeby został sprawdzony, wzorcowany, w punktach (temperaturze, wilgotności, itd.) odpowiadających jego pracy.

Wzorcowanie dokonywane jest w punktach określonych w zleceniu przez klienta, odzwierciedlających warunki pracy przyrządu pomiarowego. Jeśli przyrząd pracuje w szerokim zakresie temperatur, zaleca się wzorcowanie uwzględniające cały zakres pracy, natomiast jeśli pracuje w konkretnej temperaturze bądź wilgotności, wystarczy wzorcowanie w tym jednym punkcie. Punkty wzorcowania powinny być dobrane tak, by odpowiadały pracy przyrządu pomiarowego.

Termin kolejnych wzorcowań powinien być ustalany przez samego użytkownika, przy uwzględnieniu zaleceń producenta oraz norm prawnych.

W sposób uproszczony przyjmuje się, że dany przyrząd pomiarowy, będący w użyciu, powinien być wzorcowany nie rzadziej niż raz w roku.

Urządzenia pomiarowe eksploatowane w intensywny sposób, w okolicach granicznych zakresów pomiarowych, powinny być wzorcowane częściej niż te, które są używane rzadko, a warunki ich pracy znajdują się daleko od granic zakresu pomiarowego.

Jeśli wskazania przyrządu pomiarowego budzą wątpliwości, wzorcowanie powinno być przeprowadzone natychmiast po zauważeniu nieprawidłowości.

Czynniki mające wpływ na okres między wzorcowaniami:

 • zalecenia producenta przyrządu,
 • intensywność i zakres użytkowania,
 • wymagana niepewność,
 • adiustacja lub zmiana w przyrządzie,
 • wpływ wielkości mierzonej,
 • normy prawne.

Wzorcowanie bez akredytacji

Typ wzorcowaniaCena brutto
Ponowne wzorcowanie termometrów, rejestratorów temperatury z czujnikami zewnętrznymi na przewodzie w piecu kalibracyjnym w 4 punktach standardowych 0°C, 50°C, 100°C, 150°C98,40zł
Ponowne wzorcowanie w komorze klimatycznej w 2 punktach standardowych 5°C i 20°C98,40zł
Ponowne wzorcowanie w jednym punkcie w piecu kalibracyjnym zakresie od -80°C do -11°C79,95zł
Ponowne wzorcowanie w jednym punkcie w piecu kalibracyjnym zakresie od -10°C do 160°C55,35zł
Ponowne wzorcowanie w jednym punkcie w piecu kalibracyjnym zakresie od 161°C do 300°C79,95zł
Adiustacja przyrządów bez świadectwa98,20zł
Duplikat świadectwa61,50zł

Typ wzorcowaniaCena brutto
Ponowne wzorcowanie w komorze klimatycznej temperatura 20°C, wilgotność 30%, 50%, 70 %98,40zł
Każdy kolejny punkt55,35zł

Typ wzorcowaniaCena brutto
Ponowne wzorcowanie termometrów 100TP w piecu kalibracyjnym w 4 standardowych punktach 0°C, 50°C, 100°C, 150°C 123,00 zł
Adiustacja termometru 100-TP123,00 zł
Każdy kolejny punkt55,35 zł

Typ wzorcowaniaCena brutto
Wydanie świadectwa wzorcowania w jęz. angielskim98,40zł

Wzorcowanie z akredytacją PCA

Typ wzorcowaniaCena brutto
Wzorcowanie termometrów lub rejestratorów temperatury
w 1 punkcie pomiarowym
147,60zł
Każdy kolejny punkt73,80zł
Wzorcowanie w temperaturze powyżej 200°C wymagana długość rury sondy 30cm159,90zł

Typ wzorcowaniaCena brutto
Wzorcowanie termohigrometrów lub rejestratorów temperatury i wilgotności względnej w 5 punktach w laboratorium z akredytacją PCA271 zł
Każdy kolejny punkt73zł

Typ wzorcowaniaCena brutto
Wzorcowanie termometrów 100TP
w 1 punkcie pomiarowym
135zł
Każdy kolejny punkt123zł

Typ wzorcowaniaCena brutto
Wzorcowanie pirometrów w zakresie: -18°C do 300°C
w 1 punkcie pomiarowym
121.77zł
Wzorcowanie pirometrów w zakresie: 301°C do 1500°C196,80zł

Laboratorium pomiarowe zgodne z normą 17025-2018

Aktualnie rozpoczeliśmy wdrażnie normy 17025-2018 w naszym Laboratorium.

Celem wdrożenia normy jest jeszcze lepsze świadczenie usług wzorcowania i adjustacji mierników temperatury,wilgotności,sond pomiarowych.

LABORATORIM WZORCUJĄCE TERMOPRODUKT

Laboratorium wzorcujące Termoprodukt jest częścią firmy Termoprodukt. Laboratorium zostało uruchomione w 1999 roku a jego zadanie to wzocowanie, termometrów, rejestratorów temperatury,rejestratorów temperatury i wilgotności, sond pomiarowych.